08

بهمن'97

قسمت دوم SQL : دستورات DML و DDL چه کاربردی دارند؟

باسلامدر قسمت قبل راجب به معرفی sql صحبت کردیم و در این قسمت وارد به دستورات اصلی sql خواهیم شد. …

مشاهده