09

بهمن'97

قسمت هشتم AngularJS: کاربرد دامنه‌ها در انگولار چیست؟

با سلام در قسمت هشتم آموزش انگولار جی اس قصد داریم دامنه‌ها را موردبررسی قرار دهیم.پیشنهاد می‌شود اگر سایر قسمت‌های …

مشاهده