08

آبان'99

قسمت بیست و ششم bootstrap : نحوه ی ساخت مودال ( modal ) در بوت استرپ ۴

ساخت مودال ، صفحات باز شونده در بوت استرپ ۴ ، یکی از مسائلی است که می توانید در قسمت …

مشاهده