12

آذر'99

قسمت بیست و هفتم bootstrap : نحوه ی ساخت اعلان راهنما در بوت استرپ ۴

ساخت اعلان راهنما میتواند هدف شما از یک دکمه یا باکس را به مخاطبان نشان دهد که بی دلیل از …

مشاهده