توابع array از پیش تعریف شده در PHP

با استفاده از توابع array می‌توانیم به شیوه‌های مختلف به آرایه ها دسترسی داشته باشیم و تغییرات خودمان را بر روی آن‌ها ایجاد کنیم. با مبحث آرایه‌ها در جلسه چهارم PHP آشنا شدیم.

تابع آرایه current()

توابع array از پیش تعریف شده در PHP : تابع current مقدار (value) آرایه در اندیس جاری را بر می‌گرداند. متدهای مشابه: next,prev,reset,end

تابع آرایه reset()

توابع array از پیش تعریف شده در PHP : تابع reset اندیس را به ابتدای آرایه می‌برد و مقدار (value) آرایه را در اولین اندیس بر می‌گرداند.

تابع آرایه prev()

توابع array از پیش تعریف شده در PHP : تابع prev اندیس آرایه را یکی عقب می‌برد و مقدار (value) آرایه را در آن اندیس بر می‌گرداند.

تابع آرایه next()

توابع array از پیش تعریف شده در PHP : تابع next شماره اندیس را یکی جلو می‌برد و مقدار (value) آرایه را، در آن اندیس بر می‌گرداند.

تابع آرایه end()

توابع array از پیش تعریف شده در PHP : تابع end شماره اندیس آرایه را به آخرین شماره تنظیم می‌کند. و مقدار (value) را در آن اندیس بر می‌گرداند.

اشتراک‌گذاری این صفحه