آموزش دوره‌ای PHP

مقالات PHP

func string strtolower
php

تابع استرینگ strtolower()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع strtolower تمامی کاراکترهای یک استرینگ (string) را به حرف کوچک (lowercase) تبدیل می‌کند.

func string strtoupper
php

تابع استرینگ strtoupper()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع strtoupper تمامی کاراکترهای یک استرینگ (string) را به حرف کوچک (lowercase) تبدیل می‌کند.

func string ucwords
php

تابع استرینگ ucwords()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع ucwords اولین کاراکتر از تمامی کلمات یک استرینگ (string) را به حرف بزرگ (uppercase) تبدیل می‌کند.

func string ucfirst
php

تابع استرینگ ucfirst()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع ucfirst اولین کاراکتر یک استرینگ (string) را به حرف بزرگ (uppercase) تبدیل می‌کند.

func string lcfirst
php

تابع استرینگ lcfirst()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع lcfirst اولین کاراکتر یک استرینگ (string) را به حرف کوچک (lowercase) تبدیل می‌کند.

func filesystem file_exists
php

تابع file_exists()

توابع filesystem از پیش تعریف شده در PHP : تابع file_exists بررسی می‌کند که آیا فایل در دایرکتوری وجود دارد یا خیر.